EL PLE DESIGNA A JOSEP VICENT VIVAS GARCIA COM A DEFENSOR DEL VEÍ DE FAURA

0
913

Es tracta d’una figura contemplada en la Carta de Participació Ciutadana per a facilitar la implicació del veïnat en els afers públics

Amb el vot favorable dels membres del Ple, a excepció d’un vot procedent del grup Junts per Faura, que s’ha abstingut, la sessió ordinària del mes de juliol ha aprovat que Josep Vicent Vivas García siga el nou defensor del veí de Faura. Una figura, inclosa dins de la Carta de Participació Ciutadana, que té per missió la defensa dels drets dels ciutadans davant de l’administració municipal. Es tracta d’un mecanisme de democràcia directa per a generar fórmules de participació que permeten una implicació activa de la ciutadania en els afers públics.

Entre les seues funcions estaran aclarir les actuacions de l’Ajuntament davant de les queixes, peticions i propostes dels ciutadans, i proposar fórmules de conciliació i resolució quan els ciutadans expressen la seua disconformitat amb la resolució dictada per l’Ajuntament davant d’una queixa o petició prèvia. A més, serà l’encarregat de revisar les peticions de les entitats ciutadanes o veïnat que desitgen fer ús de l’escó ciutadà, una altra figura contemplada en la Carta de Participació Ciutadana que permet al veïnat sol•licitar la inclusió en l’ordre del dia del Ple alguna proposta sobre temes que afecten els interessos col•lectius del municipi o a un ampli sector de població.

ADHESIONS A CENTRALS DE CONTRACTACIÓ
El Ple, per unanimitat, ha aprovat l’adhesió de l’Ajuntament tant al Sistema d’Adquisició Centralitzada de la Diputació de València, Central de Serveis Innovadors i Sostenibles, com a la Central de Contractació de l’Estat. Amb aquestes adhesions l’Ajuntament té com a objectiu aconseguir les condicions econòmiques més avantatjoses, amb la consegüent reducció del gasto públic.

Totes dues centrals permetran una simplificació en la tramitació administrativa per a l’adquisició de béns, al temps que potenciarà la transparència i la seguretat en la contractació.

MOCIÓ SOBRE LA NOVA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC
La nova Llei de contractes del sector públic també va ser tractada al Ple. Aquesta Llei introdueix novetats d’impacte en l’àmbit local, amb el nou règim d’aplicació dels contractes menors o el procediment obert simplificat i les específiques per a les entitats locals i d’especial rellevància per als funcionaris d’habilitació nacional. Novetats que dificulten la gestió corporativa contractual.

Front a aquesta situació i mitjançant una proposta procedent de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, el Ple ha aprovat amb els vots a favor de Grup Municipal Socialista i PP, i l’abstenció de Junts per Faura, elaborar un nou text normatiu més simple, cohesionat i menys voluminós que facilite l’aplicació dels principis que es deriven de les Directives del Parlament Europeu que es plasmen en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic; i ha reclamat flexibilitzar les mesures de contractació de personal al servei de les Administracions territorials, especialment la local, mitjançant una nova regulació de l’Oferta d’Ocupació Pública, que permeta als municipis adaptar-se a les exigències de la nova regulació.

En la línia d’aquesta Llei, i a proposta d’Alcaldia, el Ple també ha aprovat per unanimitat modificar el vigent Reglament Orgànic Municipal (ROM) a fi de derogar l’article 14 relatiu a la Mesa de Contractació Permanent, per a donar compliment al que disposa la Llei de contractes del sector públic, ja que aquesta limita el nombre dels membres electes a les meses de contractació i la regulada pel ROM excedeix eixe nombre.

MODIFICACIÓ DE L’IBI
En la mateixa sessió plenària es van adoptar diferents acords de l’àrea d’Hisenda. D’una banda es va aprovar, per unanimitat, una modificació de l’IBI per establir una bonificació del 95% a favor dels béns immobles urbans en els que s’exercisquen activitats econòmiques que siguen declarades d’especial interés o utilitat municipal per concórrer circumstàncies culturals. D’altra banda, es va aprovar la baixa d’aplicacions al pressupost per anul•lació de crèdits, amb els vots a favor de socialistes i populars, i l’abstenció de Junts per Faura; i una modificació de crèdits, amb els vots a favor de tota la corporació.

PROPOSICIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
Respecte als grups municipals, el Grup Municipal Socialista ha presentat quatre mocions que han estat aprovades per unanimitat.

A la primera d’elles, sobre el Pla de Rodalies 2018-2025 per a la Comunitat Valenciana, s’ha reclamat instar al Govern d’Espanya a que procedisca immediatament a incrementar la partida destinada al Pla de Rodalies per a aquest 2018 dotant-la de la quantitat que siga necessària per a poder complir amb el mencionat Pla.

El Grup Municipal Socialista també ha insistit en la necessitat d’un nou model de finançament autonòmic. Els socialistes han instat al Govern Central a acordar aquest nou model com més prompte millor i han reclamat que es destine als Pressupostos Generals de l’Estat del 2019 el percentatge d’inversions equivalent al pes poblacional de la Comunitat Valenciana en el conjunt d’Espanya.

A proposta del Grup Municipal Socialista, l’Ajuntament s’ha adherit al manifest, promogut per FADEMUR-PV (Federació d’Associacions de Dones Rurals del País Valencià) junt amb la FVMP, «Suma’t per no restar» a favor del món rural valencià. Aquest manifest té la finalitat de revertir el procés d’envelliment i despoblament de les nostres zones rurals amb la proposta d’unes mesures bàsiques d’actuació que han de prendre les diferents administracions publiques.

Per últim, el Grup Municipal Socialista ha presentat una proposició instant al Govern Central a què adopte urgentment les mesures necessàries per a derogar les lleis d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local; i a què òbriga un diàleg amb la FEMP i les federacions territorials per a arribar a acords que facen possible un nou marc normatiu, aprovat amb el major consens possible, per a l’enfortiment de les Administracions Locals.

Per la seua banda, el grup Junts per Faura ha portat al Ple una moció per a la retirada de plaques amb simbologia franquista, que ha sigut aprovada per unanimitat. Segons l’acord, s’instarà a les persones propietàries i les comunitats de propietaris a retirar les plaques amb simbologia franquista en el termini més immediat possible. Des de l’Ajuntament, es proporcionarà el suport tècnic necessari per a portar endavant eixa actuació.

1 d’agost de 2018

Deixar una resposta:

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí