Coneixem el seu mestre d’obres i les reformes que es van fer en 1597 en la muralla de Benifairó de les Valls

0
971

Carme Rosario Torrejón /Doctora en Història de l’Art

El jurat del lloc de Benifairó, Francisco Gallego tracta les reparacions de la muralla que s’havien de fer segons resen els capítols del document notarial:

“Capítols fets y formats, venguts y concordats per y entre nosaltres dites parts de sobre la reparació y refectio de la muralla, panys e portells del present lloch de Benifayro, los quals al present dia de huy estan derruhits y cayguts” El document notarial comença així.

El lloc de Benifairó demana a Diego del Castillo, que era obrer de vila “siga obligat e se provesque ab lo present capítol proveyr que obligue a fer, reparar y refer los panys e portelles de dita muralla ab tota perfectio acabar aquelles per tot lo mes de mars primer vinent sots pena de deu lliures si contravendrà lo present capítol.

Al mateix temps s’especificà a Juan del Álamo i Francisco Gallego, jurats de Benifairó, que s’obligaren i proveïren a aquest mestre d’obra tot allò necessari, com per exemple els materials. Al mateix temps, en cas que el dit Diego Castillo no pogués acabar l’obra en el mes de març, no seria culpa d’ell sinó que seria falta dels dits jurats per no haver-li portat tots els estris i materials necessaris per a l’obra.

També és pactat “a ver segut i concordat entre nosaltres dites parts que.l apany y pany que vos Diego del Castillo ha de fer, reparer en dita muralla la paret ha de fer y sea y la altaria de la paret de la plaça que.s davant la església del dit lloch. E de la guixa conforme lo demés muralla”. És a dir, que s’havia de fer del mateix tipus i altura que la muralla que encara es conservava en peu just enfront de l’església de la localitat, i el palau dels Vives de Canyamàs, on hi havia una plaça, a més d’afegir les portes pertinents.

El contracte continua especificant les condicions: “Item es estat pactat e vengut y concordat per y entre nosaltres dites parts que nosaltres dits Juan del Álamo y Francisco Gallego en dits noms sien tenguts y obligats segons ab lo present capítol en obliguam donar y pagar a vos Diego del Castillo huytanta-set lliures i deu sous per rahó de les dites manufactures y treballs per vos sostenidors en dita obra, en tres iguals parts e terces, çò és la primera terça en continent, la segona aprés que dita obra serà acabada.

Com es pot comprovar els jurats tornen a dir que, en vista de no acomplir les seues funcions com s’especificava al contracte, si el mestre d’obra Diego del Castillo no acabava el treball no seria per causa d’ell sinó perquè dits jurats no li havien aportat els materials necessaris, en vista d’això, aquests li pagarien més de huitanta-set lliures pel preu dels materials i del treball.

Document localitzat al Protocol de Jaume Torroella, en 1597.

A continuació escoltaran a Carme Rosario en el següent PODCAST

PODCAST VÍDEO

Deixar una resposta:

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí